Mobiil-ID
Smart-ID
ID-kaart
Kasutaja

Kinnistu - Luige, Martsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond

Luige , Toila vald, Ida-Viru maakond
Kinnistu - Luige, Martsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Mereäärne kinnistu
Vaata kõiki
Objekti ülevaade
Aadress
Luige , Toila vald, Ida-Viru maakond
Katastritunnus
Kinnistu number
Krundi pind
23000 m²
Omandivorm
Kinnistu 
Oksjoni ülevaade
Oksjoni tüüp
Lihtoksjon
Tehingu liik
Krundid
Objekti info
Krundi pind: 23000 m²
Omandivorm: Kinnistu 
Veekogu: Meri 
Naabrid: Kaugel 
Teed: Asfalteeritud 
Asukoht: Asulast väljas 
Lisainfo

Enampakkumisele tulnud mereäärne kinnistu Toila vallas.

KINNISTU:
Kinnistu suurus 2,3 ha millest on metsamaa 1,71 ha.
Rannajoone pikkus ca 230m.
Kinnistule on ligipääs avalikult kasutatavalt teelt.
Kinnistul asub sihtkaitsevööndis.

Ortofoto: Maa-amet Fotoladu 2020. Fotol kujutatud kinnistu piirid on umbkaudsed.

Oksjoni reeglid

Enampakkumises esitletud informatsioon on koostatud avalike andmete ja müüja kirjelduste põhjal. Varakeskus ei vastuta objektiga seotud informatsiooni õigsuse eest, mistõttu soovitame enampakkumisel osalejal alati andmeid kontrollida.

Kõik tehtud pakkumised on ostja jaoks siduvad. Enampakkumise võidab suurima pakkumise teinud Ostja. Enampakkumise võitmise korral lisandub teenustasu 3,9% või minimaalselt 500€, millest eduka oksjoni puhul lahutatakse deposiidina makstud summa.

Alla alghinna tehtud pakkumised pole teistele Ostjatele nähtavad. Alla alghinna tehtud pakkumised edastatakse müüjale 24h jooksul peale oksjoni lõppemist, misjärel on viimasel 48h aega otsustamaks, kas müüa oksjoni ese parimale pakkujale. NB! Ka alla alghinna tehtud pakkumine on Ostja jaoks siduv!

Tegemist on automaatselt pikeneva lõpuga enampakkumisega. Juhul kui alghinna või alghinnast suurem viimane pakkumine on tehtud vähem kui 5 minutit enne enampakkumise tähtaega, pikeneb lõpp automaatselt 5 minuti võrra.

Võta ühendust agendiga
Toomas Matvejev
Varakeskus OÜ
Küsi lisainfot
Kui Sul on tekkinud täiendavaid küsimusi antud objekti kohta, siis võta julgesti ühendust agendiga või saada kiri küsimus(t)ega siit.
Oksjon on lõppenud!
Viimased pakkumised
Sellele oksjonile ei ole veel pakkumisi tehtud.
Võta ühendust agendiga
Toomas Matvejev
Varakeskus OÜ
Küsi lisainfot
Kui Sul on tekkinud täiendavaid küsimusi antud objekti kohta, siis võta julgesti ühendust agendiga või saada kiri küsimus(t)ega siit.

Sarnased oksjonid

Varakeskus tingimused

Varakeskus OÜ veebikeskkonna kasutustingimused 

Varakeskus OÜ eesmärgiks on korraldada teenusepakkujana kinnisasjade enampakkumisi veebikeskkonna kasutajate vahel. Varakeskus OÜ soovib vabaturumajanduse põhimõttel rajaneva enampakkumise kaudu saavutada tehingupoolte jaoks õiglased hinnad ja läbipaistva protsessi.

 

 1. Kasutatavad mõisted
  1. Keskkond – internetiportaal aadressil https://www.varakeskus.ee ning selle alamlehtedelt kättesaadavad rakendused, andmed ja dokumendid.
  2. Keskkonna kasutamine – Keskkonna kaudu kättesaadavate rakendusprogrammide, tehniliste lahenduste, andmete ja dokumentide töötlemine (s.h vaatamine, kasutamine, allalaadimine, andmete sisestamine).
  3. Haldaja - Varakeskus OÜ või tema volitatud isik, kes pakub Keskkonda eesmärgipäraseks kasutamiseks ja korraldab Keskkonna vajaliku haldamise.
  4. Kasutaja – Keskkonda kasutav täisealine isik.
   1. Müüja – Kasutaja, kes kasutab Keskkonda elektroonilisel enampakkumisel kinnisasja võõrandamise eesmärgil.
   2. Enampakkuja – Kasutaja, kes kasutab Keskkonda elektroonilisel enampakkumisel kinnisasja omandamise eesmärgil.
  5. Oksjon – Keskkonnas toimuv kinnisasja müügi enampakkumine.
   1. Lihtoksjon – Müüja määratud alghinnaga oksjon, milles tehtavad pakkumised (v.a alla alghinna tehtud pakkumised) on teistele Enampakkujatele nähtavad. 
  6. Oksjoni võitja – Enampakkuja, kes tegi kõrgeima pakkumise, mis oli alghinnaga võrdne või sellest suurem, või sellise Enampakkuja puudumise korral Enampakkuja, kes tegi alghinnast madalama pakkumise, kuid kelle pakkumise kinnitas Müüja omal äranägemisel sellest hoolimata. 
  7. Lõpphind – Oksjoni võitja pakutud hind.
  8. Kasutustingimused – käesolevad sätted, mis reguleerivad Keskkonna kasutamise tingimusi, sh Kasutaja ja Haldaja õigusi ning kohustusi, enampakkumise viise ja seal osalemise reegleid, isikuandmete töötlemist jne.
 2. Üldsätted
  1. Keskkonna kasutamine on lubatud vaid kõikide Kasutustingimuste sätetega nõustumise korral. Keskkonda kasutades nõustub Kasutaja kõikide Kasutustingimuste sätetega eranditult.
  2. Keskkonna kasutamisega nõustub Kasutaja ühtlasi, et Kasutustingimused on Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitava lepingu lahutamatu osa ja selle lisa.
  3. Haldaja ja Kasutaja võivad nende vahel sõlmitavas lepingus Kasutustingimusi muuta, täiendada või täpsustada. Sel juhul lähtutakse vastavas osas Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu eripäradest. Lepingus reguleerimata punktides kohalduvad Kasutustingimused.
  4. Kasutustingimuste ühe sätte kehtetus ei too kaasa teiste sätete kehtetust.
  5. Keskkonna kasutamine automatiseeritud skriptide, programmide või tööriistadega on ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata keelatud.
  6. Keskkonna kasutamiseks tuleb Kasutajal end registreerida, sisestades Keskkonda ja avaldades seeläbi Haldajale oma nime, isikukoodi, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Andmete sisestamise järel saadab Haldaja Avaldaja e-posti aadressile koodi, mille Avaldaja peab registreerimise lõpuleviimiseks Keskkonda sisestama.
  7. Oksjonitel Müüja või Enampakkujana osalemiseks tuleb Kasutajal end pärast registreerimist ID-kaardi või mobiil-ID kaudu identifitseerida.
  8. Kasutajaga seotud äriühingu lisamiseks peab tema seadusliku esindaja esindusõigus nähtuma äriregistri B-kaardilt. Vastasel juhul tuleb ettevõtet lisada soovival Kasutajal edastada oma esindusõigust tõendav volikiri Haldaja e-postile info@varakeskus.ee.
  9. Kasutajad vastutavad ainuisikuliselt registreerimistaotluses sisestatud andmete õigsuse ja täielikkuse ning valeinformatsiooniga kaasnevate tagajärgede ja kahju eest.
  10. Kasutaja peab registreerimistaotluse esitamise päeval olema täisealine ja teovõimeline isik.
  11. Keskkonna töökeeleks on eesti keel. Kõik lepingud sõlmitakse eesti keeles.
  12. Haldaja ja Kasutaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
  13. Haldajal ei ole kohustust vahendada Müüja ja Enampakkuja Oksjoni objektiga seotud õigusvaidluseid.
 3. Autoriõigused ja isikuandmed
  1. Haldajale kuuluvad kõik Keskkonna loomisest tulenevad varalised õigused ja isiklike õiguste kasutusõigused. Keskkonnas ja selle alamlehtedelt kättesaadavate rakenduste ja dokumentide, v.a Kasutaja sisestatud materjalide, autoriõigused kuuluvad Haldajale.
  2. Kasutajal on lubatud teha viiteid ja hüperlinke Keskkonnale tingimusel, et need ei anna Haldaja ega Keskkonna kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni.
  3. Isikuandmete kaitse ja töötlemise põhimõtetele kohaldatakse Haldaja privaatsuspoliitikast tulenevaid põhimõtteid, mis on Kasutustingimuste ja Haldaja ning Kasutaja vahel sõlmitava lepingu lahutamatu osa. Haldaja privaatsuspoliitika on kättesaadav Keskkonnas.
  4. Haldaja töötleb Kasutaja isikuandmeid üksnes Kasutaja nõusolekul ja ainult Keskkonna ning selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses.
 4. Oksjonil osalemise etapid ja tingimused
  1. Keskkonnas on võimalik korraldada Oksjoneid kinnisasja müügiks.
  2. Oksjonitel Müüja või Enampakkujana osalemiseks tuleb digitaalselt allkirjastada Haldaja poolt edastatav Haldaja ja Kasutaja vaheline leping, mis sätestab Oksjonil osalemise täpsemad tingimused. Nimetatud lepingu allkirjastamine ei loo Kasutajale Oksjonil osalemise kohustust, kuid ilma lepingu allkirjastamiseta Oksjonit luua või seal osaleda ei saa. Haldaja ja Kasutaja vaheline leping on Kasutajale kättesaadav Keskkonnas.
  3. Kasutaja peab andma Haldajale kogu vajaliku teabe, et Haldaja saaks täita temale rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad kohustused. Kasutaja täidab sel eesmärgil Haldaja esitatud ankeedi. Vajadusel on Haldajal õigus küsida täiendavaid selgitusi. Mis tahes vajaliku teabe või selgituste esitamata jätmise korral võib Haldaja piirata ligipääsu Keskkonnale või kustutada Kasutaja konto.
  4. Vastavate Müüja edastatud katastritunnus(t)e ja andmete põhjal teeb Haldaja Müüjale soovituse enampakkumise sammu, oksjoni kestvuse ning alghinna määramiseks. Müüjal on võimalik enne andmete Haldajale edastamist vastavas osas oma soove täpsustada. Kui Müüjale Haldaja soovitatud tingimused ei sobi, ei ole Müüja kohustatud sellekohast Oksjonit looma.
  5. Haldajal on õigus küsida Müüjalt kõiki vajalikke ja asjakohaseid dokumente ning Müüja on kohustatud need enne Oksjoni loomist esitama.
  6. Oksjoni objekti kohta väära või puuduliku informatsiooni või võltsitud dokumentide esitamise ja sellest tulenevate mistahes tagajärgede eest vastutab üksnes Müüja. Haldajal ei ole kohustust kontrollida Müüja esitatud informatsiooni tegelikkusele vastavust või täielikkust.
  7. Kui Müüja nõustub Haldaja soovitatud tingimustega Oksjoni läbiviimiseks, allkirjastab Müüja tagasivõetamatu ja siduva lepingu/volikirja, millele tuginedes korraldab Haldaja Oksjoni. Sellega võtab Müüja endale ka tagasivõetamatu ja siduva kohustuse võõrandada Oksjoni objekt Oksjoni võitjale, v.a oksjoni korral, mille võitnud pakkumine oli madalam kui oksjoni alghind.
  8. Oksjoni liigiks on Lihtoksjon.
  9. Lihtoksjonil osalemiseks tuleb Enampakkujal tasuda vastavalt Hinnakirjale tagatisraha. Tagatisraha tagastatakse Enampakkujale juhul, kui ta Oksjonit ei võida.
  10. Lihtoksjoni võitja on Enampakkuja, kes pakkus Oksjonil kõrgeima hinna.
  11. Enampakkuja on Lihtoksjoni võitja ka juhul, kui kõrgeim pakutud hind jääb alla Lihtoksjoni alghinna, kuid Müüja kinnitab omal äranägemisel alla Lihtoksjoni alghinna tehtud pakkumise. Müüjal on üksnes õigus, mitte kohustus, alla Lihtoksjoni alghinna tehtud pakkumine kinnitada.
  12. Enampakkuja peab Oksjonil pakkumis(t)e tegemise korral arvestama, et Keskkonnas tehtud pakkumised on tagasivõetamatud ja talle siduvad ning tema pakkumine võib osutuda Oksjoni võitnud pakkumiseks ka juhul, kui see on alghinnast madalam. Oksjoni võitnud Enampakkujal on kohustus oksjoni objekt Müüjalt omandada.
  13. Kui Keskkonnas esinevad tehnilised vead, mis takistavad Keskkonna korrapärast kasutamist ja Oksjonil osalemist, tuleb neist teavitada Haldajat. Haldajal on õigus pikendada Oksjoni lõpptähtaega kuni kahekümne nelja (24) tunni võrra alates Haldaja poolt takistuse kõrvaldamise hetkest või taasavada lõppenud Oksjon.
  14. Kahe (2) tööpäeva jooksul pärast Oksjoni tähtaja lõppu võtab Haldaja ühendust Müüja ja Oksjoni võitnud Enampakkujaga nende registreerimistaotluses märgitud kontaktandmetel ning korraldab müügilepingu sõlmimise. Leping sõlmitakse Haldaja valitud notari juures
 5. Lepingu sõlmimine oksjoni lõppemise järel
  1. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisel osalevad Müüja, Enampakkuja ja Haldaja. Kui Oksjoni võitnud Enampakkuja kasutab ostutehingu finantseerimiseks krediidiasutust, siis osaleb eelnimetatud lepingute sõlmimisel ka krediidiasutus. Leping sõlmitakse Haldaja määratud notari juures pooltele sobival ajal, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul pärast Oksjoni tähtpäeva lõppu, v.a. Poolte vahelisel kokkuleppel.
  2. Notariaalse tehingu korral maksab Enampakkuja Lõpphinna Müüjale notari deposiitkonto kaudu. Kui Oksjoni võitnud Enampakkuja kasutab ostutehingu finantseerimiseks krediidiasutust, siis võib Lõpphinna Müüjale tasuda Oksjoni võitnud Enampakkuja valitud krediidiasutus.
  3. Oksjoni võitnud Enampakkujal on kohustus tasuda Lõpphind vähemalt kaks (2) kalendripäeva enne notariaalse tehingu toimumist notari deposiitkontole. Kui Oksjoni võitnud Enampakkuja kasutab ostutehingu finantseerimiseks krediidiasutust, siis kohustub Oksjoni võitnud Enampakkuja andma krediidiasutusele maksejuhise Lõpphinna tasumiseks, mille kohaselt on krediidiasutus kohustatud alustama maksejuhise täitmist hiljemalt viie pangapäeva jooksul ning tasuma Haldaja näidatud pangakontole Lõpphinna osa, mis vastab Hinnakirjale ning on Müüja ja Haldaja vahelise lepingu kohaselt Haldaja tasu.
  4. Müüjal on õigus nõuda notari deposiitkontol oleva Lõpphinna ülekandmist oma pangakontole hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Lõpphinnast lahutatakse enne Müüjale ülekandmist vastavalt Hinnakirjale ja Müüja ning Haldaja vahelisele lepingule Haldaja tasu.
 6. Haldaja tasu
  1. Haldaja tasu suurus, seda maksma kohustatud isik ja selle maksmise tingimused, sh tähtpäevad, määratakse kindlaks Keskkonnas saadaolevas Hinnakirjas ning Kasutaja ja Haldaja vaheliste lepingutega.
  2. Hinnakiri on käesolevate Kasutustingimuste ning Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitava lepingu lahutamatu osa. Kui Kasutustingimused on vastuolus Hinnakirjaga, siis lähtutakse Hinnakirjast. Kui Hinnakiri on vastuolus Kasutaja ja Haldaja vahelise lepinguga, siis lähtutakse lepingust.
  3. Haldajale Hinnakirja alusel tasutud tasu on Haldajale kuuluv vahendustasu, mitte Lõpphinna osamakse.
 7. Haldaja õigused ja kohustused
  1. Haldajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja Keskkonnas kasutatavaid dokumente, välja arvatud Haldaja ja Avaldaja vahel sõlmitavat lepingut, teavitades sellest vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist Keskkonna kaudu.
  2. Haldajal on õigus nõuda tasu Hinnakirjas märgitud tingimustel ja ulatuses.
  3. Haldajal on õigus nõuda notarilt välja Müüja ja Oksjoni võitnud Enampakkuja vahel sõlmitud müügitehinguga seotud dokumente, s.h müügileping. Haldaja on dokumentide nõudmisel huvitatud isikuks.
  4. Haldajal on õigus piirata, peatada või keelata Kasutaja juurdepääs Keskkonnale, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Haldaja ja Kasutaja vahelist lepingut või tasu maksmise tingimusi või kui see on vajalik tehniliste muudatuste, uuenduste, hooldustööde või küberründe tõrjeks. Haldajal on õigus piirata, peatada või keelata Kasutaja juurdepääsu ka juhul, kui Haldajale teadaolevalt eksisteerib oht, et Kasutaja ei suuda täita Lepingust või seadusest tulenevaid kohustusi.
  5. Haldajal on õigus nõuda leppetrahvi, kui see on Kasutaja ja Haldaja vahel kokkulepitud.
  6. Haldajal on õigus pärast Oksjoni toimumist mitte avaldada Müüjale Oksjoni võitnud Enampakkuja kontaktandmeid ja vastupidi või lükata tehingu toimumine edasi, kui Müüja või Oksjoni võitnud Enampakkuja ei ole tasunud Haldajale tema tasu.
  7. Haldajal on õigus esindada Müüjat ja Enampakkujat mistahes asutustes ja institutsioonides, et koguda ja komplekteerida Oksjoni objekti kohta täiendava informatsiooni, mis on vajalik Müüja ja Enampakkuja vahelise tehingu korrapäraseks toimumiseks.
  8. Kui Haldajal on õigus esindada Kasutajat või nõuda välja teavet ning selleks on vajalik volitus, on Kasutaja kohustatud andma Haldajale vastavasisulise volituse.
  9. Haldajal on õigus sõlmida leping Kasutajaga Keskkonnaväliselt. Sellisel juhul sõlmivad Haldaja ja Kasutaja lepingu kirjalikus või digitaalses vormis nõnda, et mõlemale poolele jääb üks allkirjastatud eksemplar, ning Haldaja ei ole kohustatud lepingu koopiat Keskkonna kaudu kättesaadavaks tegema.
  10. Haldaja ei tohi takistada Kasutajal Keskkonda kasutamast, välja arvatud Kasutustingimustes või lepingus sätestatud juhtudel.
  11. Haldaja ei vastuta Müüja poolt Oksjoni objekti kohta sisestatud informatsiooni tõelevastavuse ega täielikkuse eest. Haldaja ei vastuta Oksjoni objekti lepingutingimustele mittevastavuse eest.
  12. Haldaja ei vastuta Keskkonna kasutamisest, sealt nähtuva informatsiooni õigsuse või sellele toetudes tehtud tehingutest tekkinud kahju, s.h saamata jäänud tulu eest, välja arvatud juhul, kui Haldaja sisestas tahtlikult või raske hooletuse tõttu valeinformatsiooni Kasutaja kahjustamise eesmärgil.
  13. Haldaja ei vastuta Keskkonnale juurdepääsu piiramisest või katkestamisest, samuti oksjoni tähtaja pikenemisest tekkinud kahju, s.h saamata jäänud tulu eest, välja arvatud juhul, kui Haldaja tegi seda tahtlikult või raske hooletuse tõttu Kasutaja kahjustamise eesmärgil.
  14. Haldaja vastutus on mistahes Haldaja vastu suunatud Kasutaja nõude puhul igal juhul piiratud kokku 500 euroga Kasutaja kohta, välja arvatud juhul, kui Haldaja rikkus oma kohustust tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
 8. Müüja õigused ja kohustused
  1. Müüjal on õigus kasutada Keskkonda kooskõlas hea tava, Kasutustingimuste ning Müüja ja Haldaja vahel sõlmitud lepingu tingimustega.
  2. Müüjal on õigus nõuda Oksjoni võitnud Enampakkujalt Oksjoni objekti omandamist Oksjonil näidatud tingimustel.
  3. Müüjal on kohustus edastada Oksjoni objekti kohta üksnes tõest ja täielikku informatsiooni.
  4. Müüjal on kohustus võõrandada Oksjoni objekt Oksjoni võitnud Enampakkujale Oksjonil näidatud tingimustel.
  5. Müüjal on kohustus kirjutada notariaalsetesse tehingutesse sisse Haldaja õigus Hinnakirjas ettenähtud tasule otse deposiidist.
  6. Müüjal ei ole õigust nõuda Haldajalt Oksjoni võitnud Enampakkuja (kontakt)andmete avaldamist enne müügitehingu toimumist.
 9. Enampakkuja õigused ja kohustused
  1. Enampakkujal on õigus kasutada Keskkonda kooskõlas hea tava, Kasutustingimuste ning Enampakkuja ja Haldaja vahel sõlmitud lepingu tingimustega.
  2. Oksjoni võitnud Enampakkujal on õigus nõuda, et Müüja võõrandaks Oksjoni objekti Oksjonil näidatud tingimustel.
  3. Oksjoni võitnud Enampakkujal on kohustus tasuda Lõpphind Hinnakirjas ettenähtud tingimustel.
  4. Oksjoni võitnud Enampakkujal on kohustus Müüjalt Oksjoni objekt omandada Oksjonil näidatud tingimustel.

 

 

Varakeskuse hinnakiri

Käesolev Hinnakiri sätestab tingimused, mille kohaselt maksavad Oksjonil osalenud isikud Haldajale tasu, tasu suuruse ning selle maksmise tähtajad.

Käesolev Hinnakiri täiendab Varakeskuse Kasutustingimusi ja on selle lahutamatu osa. Kui Hinnakiri on vastuolus Kasutustingimustega, lähtutakse Hinnakirjast. Kui Hinnakiri on vastuolus Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitud lepinguga, siis lähtutakse lepingust. Oksjonile kohaldub Hinnakiri, mis kehtib hetkel, mil Müüja edastab Oksjoni alustamise soovi koos vajalike andmetega Keskkonnas Haldajale.

Müüja peab maksma tasu juhul, kui tema loodud Oksjonil oli võitja, st tema Oksjoni lõppedes oli Oksjonil vähemalt üks alghinda ületav pakkumine, või pakkumine, mis oli alghinnast madalam, kuid mille Müüja kinnitas Oksjoni võitjaks.

Enampakkuja peab maksma tasu juhul, kui ta oli Oksjoni võitja, st tegi kõrgeima pakkumise või kinnitati Müüja poolt Oksjoni võitjaks.

Tasu tuleb kanda Varakeskus OÜ arveldusarvele vastavalt:

 • Müüja poolt EE387700771006259472
 • Enampakkuja poolt EE737700771006283286

 

 1. Tasu kinnisasja müügi oksjonil
  1. Enampakkuja tasub Haldajale tagatisraha enne kinnistu Oksjonile registreerumist Keskkonna vahendusel. Tagatisraha suuruseks on 3% Oksjoni alghinnast, kuid mitte vähem kui 500 eurot. Tagatisraha sisaldab käibemaksu. Tagatisraha makstakse iga oksjoni kohta eraldi ning tagatisraha maksmata ei ole Haldajal kohustust võimaldada Enampakkujal Oksjonil osalemist.
  2. Juhul kui Enampakkuja ei võida Oksjonit, tagastatakse Enampakkujale tema poolt tasutud tagatisraha 7 pangapäeva jooksul. Tagatisraha tagastatakse üksnes kontole, millelt tehti tagatisraha makse Haldajale. Haldaja ei vastuta tagatisraha päritolu eest. Tagastavalt tagatisrahalt ei arvestata intressi ega viivist.
  3. Kui Enampakkuja võidab Oksjoni, siis tagatisraha ei tagastata. Oksjoni võitnud Enampakkuja tasub Haldajale teenustasu, mille suuruseks on 3% Oksjoni lõpphinnast, kuid mitte vähem kui 500 eurot. Haldaja esitab Oksjoni võitnud Enampakkujale teenustasu kohta arve, mis on Enampakkuja poolt tasutud tagatisraha ja eelnimetatud teenustasu vahe. Kui Lõpphind on alghinnast madalam, siis tagatisraha ei tagastata ning makstud tagatisraha moodustabki tervikuna Haldaja teenustasu. 
  4. Haldaja ei vastuta tagatisraha päritolu eest. Tagatisraha makstes kinnitab Enampakkuja, et tal on vastava summa maksmiseks kõik nõutavad load ja volitused. 
  5. Müüja tasub Haldajale teenustasu, milleks on 6,0% Oksjoni Lõpphinnast, aga mitte vähem kui 2 000 eurot, kui Müüja ja Haldaja ei ole kokku leppinud kirjalikult teisiti. Teenustasu sisaldab käibemaksu.
  6. Lisaks eelmises punktis nimetatud teenustasule tasub Müüja Haldajale ka tulemustasu, milleks on 10% Oksjoni alghinna ja Lõpphinna vahest (sisaldab käibemaksu). Tulemustasu tasutakse üksnes juhul, kui Oksjoni võitnud pakkumine on kõrgem, kui Oksjoni alghind.
  7. Eespool nimetatud Müüja makstavad tasud lahutatakse Lõpphinnast, mille Oksjoni võtja tasub notari deposiitkontole. Notar lahutab Lõpphinnast eelnimetatud tasu(d), kannab tasu(d) Haldajale ning seejärel kannab ülejäänud deposiidi Müüjale. Müüjal on kohustus kirjutada notariaalsetesse tehingutesse sisse Haldaja õigus Hinnakirjas ettenähtud tasule otse deposiidist.
  8. Kui Oksjoni võitja kasutab ostutehingu finantseerimiseks krediidiasutust, siis kohustub Oksjoni võitja andma krediidiasutusele maksejuhise Lõpphinna tasumiseks, mille kohaselt on krediidiasutus kohustatud alustama maksejuhise täitmist hiljemalt viie pangapäeva jooksul ning tasuma Haldaja näidatud pangakontole Lõpphinnast osa, mis on Hinnakirja kohaselt Haldaja tasuks.
  9. Kui Oksjoni võitja ja Müüja ei lepi kokku teisiti, siis võimalikud hüpoteegi kustutamise ja kaasomandi lõpetamisega seotud notaritasud ja riigilõivud tasub Müüja ning Oksjoni objekti kinnistusraamatu omanikukande muutmisega seotud notaritasud ja riigilõivud Ostja. Kui Oksjoni võitja ja Müüja ei lepi kokku teisiti, makstakse kõik muud võimalikud kulud, tasud ja lõivud nende vahel võrdselt.
 2. Lõppsätted
  1. Haldajal on õigus igale siin nimetatud tasule ka juhul, kui kuni 12 (kaksteist) kuud pärast Oksjoni lõppu sõlmivad Enampakkuja ja Müüja Oksjoni objekti müügitehingu iseseisvalt või kolmanda isiku abil, kasutades tehingu teostamiseks Keskkonnast või Haldajalt saadud informatsiooni. Tasude arvutamisel loetakse sel juhul lõpphinnaks objekti tegelik müügihind.
  2. Haldaja tasu maksmisega viivitamise korral on Kasutaja kohustatud tasuma Haldajale viivist summas 1 (üks) protsent tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

ID-kaardiga sisselogimine

Tühista
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates olete teadlik ja nõustute meie privaatsuspoliitikaga.
Nõustun
Sulge